Vidinis pranešimų kanalas spausdinti

Pranešėjų apsauga

             Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

             Pranešimus gali pateikti esami ir buvę UAB „Šilutės polderiai“ darbuotojai arba asmenys, sutartiniais santykiais susiję su    UAB „Šilutės polderiai“.

             Čia galite pateikti pranešimą apie UAB „Šilutės polderiai“:

 • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
 • administracinį nusižengimą,
 • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
 • šiurkštų etikos normų pažeidimą,
 • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su UAB „Šilutės polderiai“,
 • galimai korupcijos požymių turintį darbuotojų elgesį (iš Jūsų buvo reikalaujamas kyšis ar kitaip buvo leista suprasti, kad reikia atsilyginti; turite įtarimų, kad pirkimai vykdomi neskaidriai; manote, kad proteguojami konkretūs asmenys, ar švaistomas UAB „Šilutė polderiai“ turtas ir pan.).

       Konfidencialumas

            Užtikriname pateiktos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą. Visa pateikta informacija viešai nebus skelbiama. Pranešėjai gali informaciją pateikti ir anonimiškai, nenurodant savo asmens ir kontaktinių duomenų. Informaciją teikiant anonimiškai, pranešėjas netenka galimybės pasinaudoti pranešėjo statusu ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl tyrimo baigties.

             UAB „Šilutės polderiai“ informaciją apie pažeidimą galite pateikti per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:

 • Kompetentingam subjektui;
 • elektroninio pašto adresu pranesk.polderiai@gmail.com ;
 • užpildant Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiunčiant ją el. pašto adresu  pranesk.polderiai@gmail.com.

          Pranešime nurodykite, ar pageidaujate gauti Pranešėjo statusą pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. 

          Pranešti galite tiesiogiai kompetentingai institucijai – Generalinei prokuratūrai el. paštu praneseju.apsauga@prokuraturos.lt, jei pageidaujate gauti pranešėjo statusą ir kitas Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytas garantijas. 

          Taip pat galite pranešti kitoms atsakingoms institucijoms:

 • Žemės ūkio ministerijai el. paštu pranesk@zum.lt ;
 • Specialiųjų tyrimų tarnybai telefonu (8 5) 266 3333, el. paštu pranesk@stt.lt

           Pranešimų nagrinėjimas

         Kompetentingas subjektas gautus pranešimus registruoja ir atlieka jų tyrimus. Jei palikote savo kontaktinius duomenis, kompetentingas subjektas su Jumis gali susisiekti dėl aplinkybių tikslinimo ir informuoti apie tyrimo rezultatus. Informacija pranešėjui pateikiama gavus pranešimą ir baigus tyrimą.

         Pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir saugomi ne ilgiau nei 1 metus nuo tyrimo pabaigos, vėliau sunaikinami.

     Vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą Bendrovėje administruoja direktoriaus įsakymu paskirtas kompetentingas subjektas Inesa Budvytė.

 

Kviečiame būti sąmoningais ir pilietiškais

          Vidinis kanalas – galimybė saugiai ir nesibaiminant pranešti apie galimus pažeidimus. Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.